uusi_suometar
17.4.1878 nro 46 s. 2

- Asikkalan uuden kirkon perustuskiwi laskettiin 28 päiwänä maaliskuuta. Tähän harwinaiseen juhlallisuuteen oli kokoontunut suuri joukko, kenties tuhanteen asti seurakuntalaisia. Siihen paikkaan, missä sakaristo tulee olemaan, oli pystytetty pitkä wiiri, jonka päässä liehui walkea, 4 kyynärää pitkä lippu, minkä keskellä oli sininen risti. Jo warhain aamulla rupesi wäkeä tulwaamaan kirkonmäelle, jossa nousi wilkas liike wäkijoukossa, joka edestakaisin käwellen katseli ja ihmetteli sitä suurta rakennusaineitten paljoutta, jota tähän pitkin talwea oli ajettu.
Klo 12 soitettiin kirkonkelloilla, ja nyt lähti pappilasta liikkeelle lääninprowasti seurakunnan ja myös muutamien ulkopitäjien pappeja, joittenka edellä astuiwat kansakouluin oppilaat opettajainsa kanssa. Moniaita pitäjä säätyhenkilöitä, rakennustoimikunta, läänin arkkitehti ja muitakin wieraita ulkopitäjistä nähtiin seurassa. Kansakoulun-oppilaat astuiwat sitä warten tehdylle lawalle ja weisasiwat wirren n:o 99, jonka jälkeen seurakunnan kirkkoherra piti lyhykäisen puheen. Tämän päätyttyä astuttiin alas perustus kaiwokseen, jossa oli hakattu lowi kallioon, mihin pantiin waskilaatikko, joka sisälsi Uuden Testamentin, nykyisiä hopea- ja waskirahoja ynnä tilastollisen kertomuksen seurakunnan nykyisistä oloista. Kirkkoherra, arkkitehti ja rakennusmestari muurasiwat laatikon ympäri ja perustuskiwi laskettiin uudelle Herran temppelille.
Tämän tehtyä nousi kirkkoherra lawalle ja lausui Dawidin sanat: ”tässä olkoon Herran huone”, minä pyhitän tämän alan Herran temppelin alueeksi. Siuenaus luettiin ja tämä pieni juhlallisuus oli loppunut.
Läänin arkkitehti tarkasti sen jäljstä perustusta, jonka hän kiitti warsin hywäksi, sillä koko kirkko tulee seisomaan wakaalla kalliolla; perustuksen kaiwokset owat jo kaikki walmiit. Kustannus on laskettu 216.000 markkaan. Rakennusmestarina on hra K. Kuorikoski. Kirkko tulee lämpimänä pidettäwäksi 4 Gurnein-uunilla ja sakaristo kahdella tawallisella uunilla. 2 ? wuoden sisällä toiwotaan kirkon olewan walmiina.
Tässä seurakunnassa on se ominaisuus, että 1/3 pitäjästä ei ole laillisesti welwoitettu kirkkoa rakentamaan, jonka wapauden tämä kolmas osa woitti itsellensä, kun se w. 1847 siirrettiin Hollolan seurakunnasta Asikkalaan. Tämän edun he saiwat siitä syystä, että oliwat wähän ennen Hollolassa korjanneet kirkkoansa, johonka korjaukseen kuitenkin myös Asikkala, joka silloin oli Hollolan kappeli, otti osaa. Kirkon tapuliin ainostansa kappelilaiset eiwät ottaneet osaa. Siinä asetuksessa, jossa Ssikkala eroitetaan Hollolasta, sanotaan näin: ”Ne Hollolan kylän asukkaat (jotka nyt yhdistetään Ssikkalan pitäjän kanssa) jotka owat osaa ottaneet äsken tapahtuneesen kalliisen Hollolan kirkon ja tapulin rakennukseen wapautetaan uutta kirkkoa rakentamasta Asikkalassa”. Tästä siis woisi tehdä sen päätöksen, että ne asukkaat, jotka myöhemmin, se on 1848 wuoden jälestä, owat näihin kyliin muuttaneet, ja eiwät ole ottaneet osaa mainittuihin kustannuksiin, nyt owat welkapäät tätä uutta kirkkoa rakentamaan. Sopii myös toiwoa, että nekin, joilla on oikeus olla wapaana tästä isosta työtstä, omantunnon ja rakkauden alin waatimuksesta siihen tawalla tai toisella rupeawat osallisiksi. Sillä muuten woipi inhimillisen heikkeuden tähden pitkällinen nurjamielisyys syntyä uuden ja wanhan pitäjän wälillä, joka ensinmainituille monessa kohden woipi tuottaa ikäwyyttä.