uusi_suometar
20.5.1878 nro 60

Asikkalasta toukokuun 13 p:nä. — Jospa kirjoituksellani ei olekaan sitä mehua, woimaa ja henkeä, mitä lukija waatinee, niin tuo ei kumminkaan liene haitaksi ja pahennukseksi kenellekään jos tässä lähetän muutamat riwit uutisia täältä Uuden Suomettaren palstoihin pantawaksi. Mitä nyt ensin juolahtaapi mieleeni ja on aiwan eläwänä silmäni edessä, niin se on luonto, joka jo on herännyt unestaan ja rupee walmistamaan juhlapukuansa. Talwi, tuo pohjalan noitaämmän poika, jo on ammoin aikoja menettänyt walkoisen waippansa. Hän on tosin wielä sittemmin koettanut kotoperästään pöhjolasta lähetellä lunta ja selkäpiihin tuntewia hengahdyksiänsä, täten korjataksensa ja wahwistaaksensa rikkinäistä takkiansa, waan turhaan. Talwen waippa olikin täällä tänä wuonna erinomaisen hienoa ja ohutta, että ei wanhatkaan muista hänellä niin ohutta takkia olleen moniin kyminenhin wuosiin, jonkatähden hän myös muutoin lienee ollut niin erittäin hellä ja suosiollinen ettei näet tieteni näyttänyt kuin yhden ainoan kerran 25 hammasta - astetta pakkaista. Silloin — wiime tammikuun alkupäiwinä - Päijänteen isommatkin selät saiwat rautaisia harniskoita, mitkä wielä nyt owat, waikka aiwan katoamaisillaan, ainoina muistoina täällä talwesta. Wesijärwi jo puhdas jäistä tämän kuun 6 p:nä. Wiime perjantaina, 10 p:nä tätä kuuta, jo tuli Lahdelta tänne ”Sunila n:o 2” niminen höyryalus. Sunnuntaina edellä puolen päiwää, 12 p:nä, se meni Wesijärwen kanawan sulusta Päljännelle matkaansa jatkamaan Jywäskylään, missä matkassaan se saanee kowasti puskea rautaista nokkaansa ja olkapäitään myöskin raudan näköiseen jäähän. Siis on laiwaliike jo taas alkamaisillaan näillä wesillä. - Kun kewät on werrattawasti. ollut näin warhainen ja kesä on kynnyksellä, niin owat kaurat, jos en ole wäärin kuullut, jo kaikki tehdyt. Onpa luulen mä jo herneitäkin kylwetty. Myös owat meidän maan tawalliset laululinnut jo kauan aikaa meitä aamuisin sulosäwelillään ihastuttaneet, waan käki, jota luonnontutkijat kyllä eiwät luekaan laululintujen luokkaan, ei ole wielä meitä iloisella kukunnallaan terwehtänyt. - Tämän kuun 10 p:nä täällä Anianpellon kylässä lopetettiin tämänwuotiset lakimääräiset talwikäräjät, joita istuttiin 15 päiwää. Käräjäjuttuja kuuluukin taas olleen tawallisen paljon. Riita- ja rikos-asioita sekä uhkatuomiota ja sentapaisia asioita, jotka pannaan pääpöytäkirjaan, oli lähemmäksi puolen neljättä sataa. Tässä tietysti, huomaamme kohta, ei ole lukuun otettu laillistus-, kiinnitys- ja holhous-asioita. Mitä laatua rikos-asiat oliwat ei ole tässä tarpeellista kertoa, waan siinä kyllin olkoon sanottu että pahemman—laatuisia rikos—asioita ei lienekään nyt ollut taikka ei ainakaan monta. Yksi kyllä oli monenkertainen warkausasia, mutta siinäkään wastaaja, waras, ei ollutkaan tällä kertaa Asikkalasta. — Sanomakirjallisuutta täällä harrastetaan nyt enemmän kuin ennen, sillä nyt tänne tulee 19 Uutta Suometarta, 14 Wirallista Lehteä, 5 Lähetys-Sanomia, 3 Suomen Kuwa-lehteä ja muutamia kappaleita muita suomenkielisiä sanomia. Ruotsalaisista sanomista on tänne tilattu: 4 1/2 Dagblad’ia, 5 Morgonbladia ja 2 kappaletta, jos en ole wäärin huomannut, Hufwudstadsblad’ia, aikakauskirjoja lukematta. Tämä sanomalehtien tilausmäärä, warsinkin kun katsotaan wäkilukuun, ei tosin ole iso, mutta werraten menneiden wuosien tilauksiin on se aiwan korkea, silla edellisinä wuosina tänne ei tullut kuin 6 ja 4 Uutta Suometarta ja olipa muutama wuosi sitten kuin tietysti ei tullut kuin 2 Uutta Suometarta ja Wirallisia Lehtiä myöskin wähemmän nykyistä tilausta.

- Kalkkisten kanawa. Tämän kanawarakennuksen (Asikkalan pitäjässä) kustannusehdotus alkujaan nousi 300.000 markkaan, mutta kun huomattiin että kaiwanto oli tehtäwä kaksi jalkaa sywemmäksi kuin mitä ensin oli määrätty ja että kaiwattawasta alasta oli 20.000 kuutiojalkaa kallioa, sen sijaan kun ensin oli laskettu waan 14.000 kuutiojalkaa, niin ylennettiin kustannus-ehdotus 90.000 markalla, joten se sitten tuli tekemään 390.000 markkaa. Tästä summasta on jo käytetty noin 293.000 markan paikoilla, joten wielä on jäljellä 97.000 markkaa. Tätä kanawaa ruwettiin rakentamaan w. 1875 helmikuun keskipaikoilla. Tulewan heinäkuun loppupuolella kuuluu se olewan niin walmis jotta jo woipi höyryhewosella kanawasta ja sulusta läpitse ajaa. Siis alkanee laiwaliike siellä wiimeistään ensitulewab elokuun alkupäiwinä, waikka täytäntötöitä kenties tulee jatkettawaksi wielä muutamia kuukausia.