paijanne
28.5.1878 nro 42 sivu 2

Uusi höyrylaiwa, nimeltä ”Yhtiö” tehty Warkauden konepajassa ja tukkilauttausyhtiön oma, tuli wiime wiikolla entisten lisäksi Päijänteelle.

Päijänteellä kulkewista höyrylaiwoista kirjoittaa Tapio seuraawaa: – – ”Mutta Päijänteellä sitte; täälläkös wasta luuli olewansa itse keltanaamain maassa, miten muuan Helsinkiläinen arweli. Laiwan wäestö lienee jotain Sitkan kolussi-heimoa. Tuskin woit löytää sitä koloa näissä likaisissa ”kaik’eissä” ettet woi tulla surwaistuksi milloin miltäkin hywänsä Darwiiniin esineeltä näillä ystäwällisillä sanoilla: ”gå åt h:te ifrån wägen” mene h:tiin tieltä. Sitä paitse saat itse suojata itsesi ja kapineesi miltei parhain woit milloin wedeltä, milloin tulelta; laiwawäkeä et saa kajoomaan, hankkimaan mitään suojaa tai mitenkään apua tekemään ja jos tästä walitat tuolle kunnialliselle herra kapteenille, saat wastauksen: ”angår icke mig, gå åt h:te” (ei liikuta minua, mene h:tiin) ja niin saat jo hywissä aioin koko 18 peninkulmaa totutella tuohon laiwan tien waellukseen h:tti matkalla.”
Kummasta Päijänteellä kulkewasta laiwasta Tapio lienee luullut saaneensa aihetta tähän paksumaaliseen kuwaukseensa, sitä lehti (warowaista kyllä!) ei mainitse. Warmaan wakuutettuna siitä, että Päijänteellä kulkewilla laiwoilla matkustaneet eiwät woi muuta kuin kummastella lukeissaan näitä lehden sanoja, emme katso maksawan waiwaa ruweta niitä sen laweammin wastustamaan. Tuskinpa nekään, jotka eiwät ennen ole täällä kulkeneet, siihen luottanewat: sillä arwaahan sen, että näin usein kuletulta reitiltä olisi usein moitteita kuulunut, jos kulku täällä siihen tapaan käwisi. Kuwaus on siis pidettäwä ainoastaan arwoisan lehden käsityksen mukaisena, niinkuin myös nuo ruotsalaiset sanat ”ifrån wägen” näyttäwät osoittawan.