uusi_suometar
1.7.1884 nro 150

Heinolasta 14 päiwänä kesäkuuta. Tähän aikaanhan jo kaikkialla päätetään wuoden kaswun tuottawasta hyödystä tulewana syksynä, ja waikk'ei nämät arwelut aina pidäkään paikkaansa, niin kumminkin owat ne osaksi luotettawia tietoja maamme eri osain toiwoista siihen suuntaan, sillä jos emme kewäällä tai kesällä woi wähääkään luottaa wiljasadon runsauteen, niin tuskinpa sitä saatamme tehdä syksylläkään, ellei ihmeitä tapahdu...
Tahdon myös mainita erään ikäwän seikan laiwakulussamme. Heinolan - Lahden ja Jywäskylän wäliä kulkee, kuten sanomalehdistä näkyy, Heinola niminen laiwa, ja on se muuten kaikin puolin hywin warustettu matkustajalaiwaksi, waan sen "tuurien" laita on hiukan epäwarma, ei siinä suhteessa ettei esim. sanomalehdistä katsottunasen tulo- ja lähtö-ajat olisi sopiwat, waan sen puolesta ettei näiden ilmoitusten mukaisesti joka aika kuljeta. Tawallisesti kun sen pitäisi lähteä Lahdesta esim. kello 4 j. pp. Heinolaan, niin ei sen sowikaan ennenkuin k:lo 5 tai 6 ja sitten saawutaan k:lo 8 asemasta wasta 11 Heinolaan. Eikä siinä kyllin, että myöhästytään lähtöpaikasta, poikkeuspaikasta wiiwytään usein pelkässä ulos- ja sisäänlastauksessa tunnin aika tai niin poispäin. Että tämä odottaminen ja wiipyminen useal1akin, paitsi ikäwyyden suhteen, on myös haitallinen ajan haaskaamisen puolesta, on jokaiselle selwä, ja
ettei myöskään ole soweliasta lastata matkustajalaiwaa siihen määrään, että tuntikausia tulee wiipymään yli määrätyn ajan, käsittää jokainen. Sopii siis toiwoa, että paremmin järjestetään tämän laiwan kulku, joten, paitsi mukawuutta, siinä matkustaminen myöskin tulee siewäksi.

D - r.