suometar
29.8.1856 nro 35

– Jywäskylästä. 8 päiwänä wiime heinäkuuta iltaselle tuli tänne tutkima-matkallansa odotettu wieraamme Hänen Jaloutensa kenraalikuwernööri kenraali-ajutantti hra Berg seuranensa. Heitä majoitettiin kaikki Räihän kartanoon, jossa olikin iso joukko suojia. Tultuansa hän meni heti katsomaan laiwa-sillan ääressä paraikaa olewata tuli-laiwaa ”Suomea”: ja hän oli tähän sangen tyytywäinen. Aamulla 9 p. saiwat kaupungin ja muualta tulleet wirkamiehet sekä kauppamiehistö kunnian käydä häntä terwehtimässä. kauppamiehet antoiwat silloin eniin saksankielisen kirjoituksen, jossa wähän wiitaten anoiwat 1:ksi ylhäisempätä koulua teollisuuden ja maanwiljelyksen aineista, esineissä, ja jossa suomeksi opetettaisiin oppilaita; 2:ksi Päiäneen yhdistymistä mereen laiwan kuluksi, 3:ksi maaherran oikeutta Jywäskylään, jotta Keski-Suomi tulisi eri lääniksi. Tähän hän antoi sen ilahuttawan wastineen, että Suomen Hallitus jo onkin tuumaillut mainituita asioita. Sen jälkeen hän käwi kirkossa, jossa lankesi polwilleen alttarin edustalle ja piti hiljaisen rukouksen, katsasteli sitten kirkko-puwut, postikonttorin, raastuwan, atteikin ja muita yleisiä laitoksia, myös Jywäskylän kompanian Suomen ruotuwäessä, sekä antoi sota-poikien tehdä temppujansa torilla ja sittemmin toisessa paikassa ampua pilkkaan. – Kello 3 kunnioitti hän läsnä-olollansa puoli-päiwäatrian, jonka kauppamiehistö ja jotkut muut oliwat hänelle ja 40:nelle muille kutsutuille walmistaneet runnisaliin. Tämä suoja nähtiin koristettuna lehtipuilla ja hajuawilla kukkasilla. Siinä tilaisuudessa esitti kaupungin wanhin kauppamies P. Smirnow lyhykäisellä puheella Kenraali-kuwernöörille nöyrimmän maljan, ja Hänen Jaloutensa muistoa juotiin kuohuwassa sampaniassa wilkkasti hurraten. H. Jal. wastasi mielisuosiollisesti, toiwoen kaupungille menestystä ja hywää tulewaisuutta. Jälkeen puolen päiwän aikoi H. Jal. tehdä wähäisen matkan tuli-laiwassa kokemaan miten se kulkee; waan lento-posti tuli, toi paljon kirjeitä H. J:lle ja esti häntä pääsemästä laiwa-retkelle. Suotuisasti hän kuitenkin salli muutamia seurastansa ja muita halullisia koettamaan höyryn kulkua lyhyessä huwi-matkassa. Tämä tapahtui aina ulkopuolelle Äiälän salmea Risti-seljän tienoille. Ilma oli ihana, ja ne kauniit tienot, metsiköt, laihot, kukka-niityt, tyyni järwi ja ihanaiset esineet, joita näkyi ympärillä, myös laiwan tasainen, joutuisa kulku, kaikki tekiwät tämän ilo-retken mitä mieluisimmaksi. Kenraali-kuwernöörin seuraan nyt kuuluwa Suomen Senaatin jäsen hra yli-tirehtyöri af Brunér tuli myös laiwaan. Tämä sulo-mielinen, ihmillinen, korkea wirkamies näyttää perineen enonsa Franzén-runoilijan lempeyttä ja imelyyttä tai imanteutta. – H. Jaloutensa Berg seuranensa läksi täältä 10 p. aamulla Kuopioon päin, luwattuansa tulla tänne ensi-wuonna taas meitä katsomaan.
Paitse muita oli maaherra hra paroni O. Rehbinder Hämeenlinnasta, ja öwersti Tawaststjerna Kuopiosta täällä H. Jalouttansa tapaamassa ja terwehtimässä. – Myöskin muita korkeita wirkamiehiä on tänä kesänä täällä käynyt. Ensin käwi hra öwersti Schulman Jywäskylän komppaniaa katsastelemassa kesäkuun lopulla. Sitten waelsi lääkäristön päällysmies hra toht. Törnroth täällä 3 p. heinäkuuta. 28 p. puikahti Wenäjän amiraali hra Schichmanow tänne pikimältään höyry-laiwassa. Wieläpä 29 p. tulla tuiskutti Mikkelistä tänne maan prokuratori hra Gadd wiran toimituksillansa.

Suomen mies.