lahden_lehti
5.1.1901 nro 1 sivu 3

Asikkala.
– Asikkalan kuntakokous päätti yksimielisesti lähempänä olewien kaupunkien ja kauppalain waltuustoille ja maistraateille lähettää toiwomuksen että wäkijuomien kauppa kokonaan kiellettäisiin, tai jos tämä kohtaisi woittamattomia esteitä wielä, ainakin mahdollisimman wähimpään määrään supistettaisiin. Muutoin lausuttiin yleisenä mielipiteenä että maalaisten on kohdistettawa kaupankäyntinsä siihen kaupunkiin ja paikkakuntaan, jossa eiwät wäkijuomat ole kansalle esteellisenä yleistä liikettä häiritsemässä.
Samassa kokouksessa päätettiin Häneen, Mikkelin ja Waaan läänien kuwernööreille tehdä alamainen pyyntö, että Päijänteen wesitöllä kulkewilla matkustajalaiwoilla kielettäisiin wäkijuomien anniskelu, ne kun owat osoittaneet rajattomasti wäärinkäyttäwänsä heille myönnettyä oikeutta, josta erittäinkin Asikkalan kuntalaisille on ollut paljon ikäwiä huomioita kulkuliikkeen ohella. Samanlainen toiwomus lausuttiin suotawaksi muiden Päijänteen wesitöön sattuwien kuntien puolesta.