lahti
1.2.1910 nro 18 sivu 3

Woimakas lähteensilmä awautui kanawaa kaiwettaessa sulkukammion kohdalta. Wettä tulee noin 100 kuutiometriä tunnissa ja erittäin hywää. Sähkökoneilla kuuluu olewan täysi työ weden pois pumppaamisessa. Tästä lähteen silmästä johdetaan putki maanpäälle, josta kanawan walmistuttua yleisö woi saada wettä. Wääksyläiset owatkin walittaneet aina olewansa sopiwan ruokaweden puutteessa. Kyllä nyt ainakin wettä riittää.

lahti-2
20.2.1910 nro 28 sivu 4

Omituinen syy kaiwojen kuiwumiseen. Siitä alkaen kun Wesijärwen kanawaa on laitoshommien wuoksi kuiwutettu, on myöskin talollisten kaiwot kanawan itä- ja länsipuolella kuiwuneet pohjiaan myöten. Siksi nyt arwellaankin kanawan kuiwuttamista kaiwojen kuiwumisen syyksi. Arwelua tukee wielä sekin seikka, joka on ollut wallan kiusallisena haittana kanawan kuiwuttamisessa, nim. että kanawan pohjaan on ilmestynyt lähde, josta wirtaa wettä niin runsaasti, että sitä poistamassa täytyy olla kaksi sähköpumppua ja yksi höyrypumppu. Ja kun pumput joulupäiwänä seisoiwat 6 tuntia, pulppusi lähde sellaisen wesitulwan kanawan rakennusalueelle, että oli wähällä häwittää kaikki rakennuslaitokset.
Waikkapa ei tunnetakaan noiden maanalaisten wesiwäylien lakeja, johtuu tästä kaikesta kuitenkin uskomaan, että kaiwot purkawat wetensä kanawassa ilmestyneen lähteen kautta.