uusmaalainen
29.4.1910 nro 48 sivu 3

– Wääksyn kanawan työt owat jo ehtineet siksi pitkälle, että wiime keskiwiikkona alettiin wäliaikaisia sulkuja purkaa. Sulkukamari on nyt entistä pitempi, rakennettu kaunista waaleanharmaasta graniitista ja pohja betonista. Sulkuportit owat paljoa entistä jykewämmät. Sulun seinämiin on pariin paikkaan kummallekin siwulle muurattu mukawat tikapuut, jotka ylettywät yläreunasta pohjaan saakka. Entisen wetosillan sijaan on tehty uhkea rautainen kääntösilta. Sulun ja Päijänteen wälinen kanawan osa on kokolailla entistä leweämmäksi kaiwettu ja sulun lähellä wielä erikoisesti lawennettu niin, että suuremmatkin laiwat waikeudetta pääsewät suurienkin proomujen ohi. Kanawan rannat owat wedenpinnan alapuolelta ylös saakka muuratut suurista kiwilohkareista sementtilaastilla. Sulun yläpuolella on kanawaa myöskin laajennettu sekä entistä mutkaa koko joukon suorittu.
Kanawan kaunis luonto on paljon saanut kärsiä noista suurista töistä, monet puut owat juurineen rewityt maasta, nurmiset rannat owat poisluodut tai pahoin tallatut. Kanawamme puutarhurillakin tulee siis olemaan paljon hommaa Wääksyssä. Kaiwaustöistä saadulla maalla on tasoitettu kanawan Päijänteen puolisen osan itäisellä sivulla ennen ollut märkä niitty, jonka sijalla nyt on tiiwis tanner.
Mieltäkiinnittäwää on kanawan näkeminen tyhjänä, erittäinkin sille, joka on sen wettä täynnäkin nähnyt. Ei kestäne enää monta päiwää ennenkuin se awaa sulkunsa taasen kauttakulkuliikkeelle.
Työwäkeä on sieltä jo paljon wähennetty.