lahti
27.10.1910 nro 164 sivu 3

– Walitus kunnanwaltuuston päätöksestä. Asikkalan pitäjän Kurhilan kylässä asuwa talollinen Willehart Hoimela on läänin kuwernöörille walittanut Asikkalan kunnan kunnanwaltuuston 4 p:nä wiime heinäkuuta tekemästä päätöksestä, koskewa sikojen laskemista yleisille maanteille ja kyläteille ja muille yleisille paikoille sekä kesä- että talwisaikaan sekä sakon määräämisestä kiellon ehdollisesta rikkomisesta kunnan kassaan lankeawaksi, waan on kunnanwaltuusto asiasta selitystä antaessaan lausunut päätöksen ei estäwän sakkojen kruunulle tulemista, joten läänin kuwernööri nyttemmin antamallaan päätöksellä on hylännyt walituksen ja walwoittanut päätöksen noudatettawaksi sellaisena että sen nojalla tuomitut sakot owat menewät kruunulle. Walittaja on samalla welwoitettu 10 markalla korwaamaan waltuuston kulut asiasta.