suometar
23.4.1857 nro 16

Hollolasta. - ”Kiitollisuudella kuulimme rautatien rakentamisen Helsingin ja Hämeenlinnan wälille, wakuutetut kuin olemme siitä lähtewän arwaamatonta hyötyä koko Hämeen maakunnalle. Waan tätä hyötyä lawennettawaksi toiwoisimme ja rukoilisimme saada rautatien yhdistystä Päijänteen rannasta mainittuun ja päätettyyn rautatiehen. Päijänneellä liikkuu höyrylaiwa, mutta sen waikutus on puolinainen, niinkauwan kuin tämä toiwottu rautatien haara ei tule toimeen, enkä luule Helsinkiin tulewan mistään Hämeen osasta niin paljo tuotawaa kuin Päijänteen höyrylaiwan matkoilta. - Minulta nyt esitetty rautatien haara alkaisi Hausjärwestä, kulkisi Kärkölän kappelin läpi Hollolan kirkolle Wesijärwen rannalle, Wähäsärkkä-nimisen niemen kärkeen. Näin ei uutta rautatietä tulisi tehtäwää kuin 4 peninkulman pituudelta, aiwan tasaisia ja wahwaperäisiä maita kulkemaan, ikäänkuin tämä minulta tarkoitettu matka olisi suotu rmtatien käytäwäksi. Ainoastaan Hollolan pitäjän alussa on yksi kohta wuorellista. Wesijärwen ja Päijänteen wälillä olisi Waäksyjoki, joka 400 syllän pituisena ei putoa enemmän kuin noin noin 12 jalkaa, kaiwettawa ja sulkulaitoksella warustettawa, niin että höyry ja muut alukset pääsisiwät Wähäsärkän niemeen, kaikelle liikkeelle Päijänteellä suureksi woitoksi. Sillä tämän kautta lyhentyisi maamatka Päijänteen ja Helsingin wälillä, kun ei laiwain tarwitsisi pysähtyä Anjanpellolle Päijänteen rannalla, waan pääsisi aina Wähäsärkän niemeen. Kuin Wääksyjoki saataisiin laiwakululle aukenemaan (joka ei mahda kalliiksi tulla) sekä Hämeenlinnan ja Helsingin wälisestä rautatiestä haara Wähäsärkkään tehdyksi, niin siitä olisi hyötyä koko Keskisuomelle. Tätä matkaa tulisiwat ei ainoastaan Päijänteen rantalaiset, waan myös Heinolan seutulaiset ehkäpä Saimaan rantalaisetki asioillaan Helsingissä, kuin kerran Päijänteen ja Saimaan wedet saadaan yhdistetyiksi, niinkuin armollinen hallirus jo on päättänyt. - Jokainen arwaa, mitä wilkkautta tämä rautatien haara antaisi Keskisuomen nykyjään uneksiwille asukkaille, ja mitä hyötyä se toisi Helsingin kaupungille. - Rautatien matkan olen minä likemmin tarkastellut ja woin olla awullinen näyttämästä sen sopiwinta suuntaa halullisille. - Sairakkalan kestkiewarista 7 p. huhtik.

Joh. Fred. Anthon.