suomen_julkisia_sanomia
3.5.1858 nro 33

Anianpellon kanawan hyödystä.
(Lähetetty.)
Wesijärwen rannat owat ihanat ja hywin wiljellyt; niillä on paljon kyliä ja herras-kartanoita ja niinmuodoin tiheämmässä asukkaita kuin muualla itä-Hämeessä. Waikk’ei Wesijärwi ole kuin 25 wirstaa pitkällä Anjanpellosta Lahteen ja toinen haara Anjanpellosta Lahdenpohjaan taitaa olla 23 wirstaa pitkä, asuu sen rannoilla kuitenki wähintäkin 5000 henkeä. Kuinka paljo enempi eikö höyrylaiwa, olkoon se sitten korkean kruunun eli yksityisten, saisi näistä asukkaista matkustawia Jywäskylään eli johonkuhun muuhun paikkaan Päijänteen rannoilla, jos molemmat järwet kanawalla yhdistettäisiin! Tuodaanpa sahoista Päijäneen rannoilla wuosittain kymmentä tuhatta tusinaa lautoja, jotka nyt täytyywät tau’ota Anjanpeltoon ja siitä sitten raastettaa maa-matkaa Lowiisaan eli muihin merikaupunkiin; waan jos kanawalla aukaistaisi Päijänteen ja Wesijärwen wäli, niin pääsisiwät wesitse Lahteen asti, josta alkain wasta on tasanen ja mäetön tie meren rantaan. Ilman tätä tulee Lahteen wiisi maantietä, joilla pohjasiin päin kulkewaiset tulisiwat paljo lisäämään höyrylaiwan matkustajia. Taipale Päijäneen ja Wesijärwen wälillä ei ole täyttä Suomen wirstaa pitkä, ja siinä on entiseltään sywä kaiwanto, josta kuitenkin alkupäässä olisi apua kanawan kaiwamiselle; niinmuodoin ei tulisi tämän työn kustannukset aiwansuureksi, waan luultawasti saisi korkea kruunu lyhyessä ajassa takasin mitä hän siinä kuluttaisi. Asianomaiset insenöörit, jotka owat tarkastaneet kanawan paikkaa, sanoowat siihen tarwittawan kymmenen tuhatta päivätyötä; mutta kuin Hollolan pitäjä lupaa mainituun työhön antaa liki 3000 päiwätyötä, niin jopa seki paljo wähentäisi kruunun kustannuksia; luullaksemme antawat myös sahain omistajat siihen muutamia satoja päiwätöitä, sillä heillenki on mainitusta kanawasta, niinkuin jo edellä sanottiin, suuri hyöty. Paitsi tätä tulisi Anjanpelton kanawan kustannukset korkealle kruunulle palkituksi rautatien rakennuksella Wesijärwen Lahdenpohjaan; nimittäin seuraawalla tawalla. Rautatie Helsinki-Hämeenlinnan rautatiestä Anjanpeltoon tulee maksamaan enempi kuin rautatie samasta paikasta Lahdenpohjaan ynnä Anjanpellon kanawan kanssa. Lahdenpohja olisi rautatiepihaksi aiwan ihana paikka, paljo sopiwampi ja awarampi kuin Anjanpellossa onkaan. Myöskin matkan pituuden suhteen likimäisistä kaupungeista (jos nimittäin aikoja myöten kaupunki tulisi rakennettawaksi rautatien suuhun) on Lahdenpohja siksi sopiwampi kuin Anjanpelto: Lahdenpohjasta on Heinolaan 60 wirstaa, saman werran Hämeenlinnaan ja 92 wirstaa Porwoon, joka on likimäinen merikaupunki. Anjanpellosta on ainoastansa 35 wirstaa Heinolaan ja niinmuodoin aiwan liki wiimenimitettyä kaupunkia. Wielä nyt yksi mahtawa asia, joka näyttää kuinka paljo etuisampi Lahdenpohja olisi rautatien suuksi ja kaupunkin paikaksi: Anjanpellon seutu on tyhjä metsästä, sen likeisimmissä kylissä ei ole metsää polttopuiksikaan, waan täytyywät kaikki puutarpeensa ostaa; Lahdenpohjassa sitäwastaan on aiwan ympärillä mainio hirsi- ja poltto-puu metsä, joka kestää ikusiin aikoihin, jos sitä wiisaasti pidellään.

J...s.