suometar
2.7.1858 nro 26

Onko Lahdenpohja sopiwin laiwain laituripaikaksi Wesijärwen rannalla?
(Lähetetty)
Suomen Julkisten Sanomien 33 n:rosta kirjoittaa J....s ”Anian— pellon kanawan hyödystä”. J....s mainitsee myös, mitenkä Lahdenpohjasta olisi sopiwa rakentaa rautatietä tekeillä olewaan rautatiehen Helsingin ja Hämeenlinnan wälillä. Melkein yleisesti käsitetään, mitä etuja tämä kysymyksessä olewa kanawa matkaansaattaisi, ja niistä ei sentähden tässä tarwita pitkiä puheita. Mitä sitä wastaa tulee J....s:n esitykseen, että
Lahdenpohja olisi sopiwin laiwain laituripaikka Wesijärwen rannalla, sopiwin kaupungin paikaksi ja rautatien pääksi, on tästä sitä enemmin puhuttawa, kuin J....s, tykkänään hyläten Anianpeltoa, ei ole puhunut sanaakaan Lahden kylästä, joka on Wesijärwen eteläpäässä, ja jota tähän asti on syystä katsottu sopiwimmaksi sekä kaupunki— että laituripaikaksi. Jos, niinkuin toiwomme, kanawa syntyy Päijänteen ja Wesijärwen wälillä, niin totta kaiketi tawaraliike kulkee niinkuin tähänkin asti Lahden kylän kautta Jywäskylään ja rantakaupunkien Haminan, Lowiisan ja Porwoon wälillä. Kuinka paljon huokeammalla rahtipaikalla eikö tawaroita Päijänteen seuduilta saada mainittuihin rantakaupunkiloihin Lahden kautta, kuin merimatkaa pääsee Lahteen wielä 1 3/4 penikulmaa. Näin olessa owat kauppamiehet Lowiisassa ja Porwoossa tarjonneet apua kanawan awaamiseksi Päijänteen ja Wesijärwen wälillä. He saawat helpommin laiwapuita ja tukkia, lautoja ja lankkuja Päijänteen seuduilta meren rannalle, ja taas maalaiset Päijänteen ja Wesijärwen ympärillä tarpeensa kaupunkiloista huokeampaan hintaan. Tätä apua Lowiisalaiset ja Porwoolaiset warmaan eiwät tarjonneet siinä tarkoituksessa, että saisiwat tawaransa Lahdenpohjan kautta kulkemaan.
Kuin J....s muun ohessa kirjoittaa: ”Tuodaanpa sahoista Päijänteen rannoille wuosittain monta kymmentä tuhatta tusinaa lautoja, jotka nyt täytyywät tau’ota Anianpeltoon ja siitä sitten raastettaa maamatkaa Lowiisaan eli muihin merikaupunkiin; waan jos kanawalla aukaistaisi (-in?) Päijänteen ja Wesijärwen wäli, niin pääsisiwät meritse Lahteen asti, josta alkain wasta on tasanen ja mäetön tie meren rantaan.
Ilman tätä tulee Lahdeen wiisi maantietä, joilla pohjasiin päin kulkewaiset tulisiwat paljo lisäämään höyrylaiwan matkustajia” - niin hänen meidän mielestä pitäisi myödyttää, että Lahden kylä on sopiwin laituripaikaksi. Mutta innoissaan että saada laituripaikkaa melkein autioon seutuun ja tykkänään syrjään siitä tiestä, jota yleinen liike jo monta aikaa on pitänyt sopiwimpana, mainitsee J....s waan, että Lahdenpohja Anianpeltoon werrattessa on etuisampi, sanaakaan Lahden kylästä puhumatta. J....s sanoo wiimein: ”wielä nyt yksi mahtawa asia, joka näyttää kuinka paljo etuisampi Lahdenpohja olisi rautatien suuksi ja kaupungin paikaksi: Anianpellon seutu on tyhjä metsästä, sen likeisimmissä kylissä ei ole metsää polttopuiksikaan waan täytywät kaikki puutarpeensa ostaa; Lahdenpohjassa sitä wastaan on aiwan ympärillä mainio hirsi- ja poltto-puu metsä, joka kestää ikuisiin aikoin, jos sitä wiisaasti pidellään” J....s tahtoo siis warmaan porwaria tulewassa Lahdenpoh jan kaupungista metsänwiljelystä harjoittamaan; metsänwiljelys on kuka ties hänen mielestä sopiwin ja enin antawa.
Me pidämme Lahden kylää seuraawista syistä sopiwampana sekä laituri- että kaupunkipaikaksi kuin myös Helsinki-Hämeenlinnan rautatien syrjä-radan pääksi kuin Lahdenpohjaa. Yhteinen liike on jo määrännyt Lahden kylää parhaimmaksi laituripaikaksi, josta kaikki tawaran kuletus merikaupunkien ja Jywäskylän wälillä tapahtuu tämän kylän kautta. Jos kaiwanto saataisiin Wesijärwen ja Päijänteen wälille, niin ei warmaan kukaan muu kuin J....s woi pyytää laituripaikkaa Lahdenpohjaan; sillä mikä etu tästä olisi? Sen ilon tähden että saada katsella. ”ihanaa paikkaa” (jota siwumennessä puhuakseni on melkein wettynyt ja suoperäinen seutu), pitäisi kauppiaan ja muun myöjän kulettaa tawaransa Lahdenpohjaan ja jälleen pitentää tietä merikaupunkiloihin 2 1/2 penikuormalla. Kuin taiten wasta rautatie rakennetaan Lappeenrannan ja Turun wälille Maanselän eteläsiwulle, niin se tulisi kulkemaan Lahden kautta. Silloin tulisi J....s:n esittämä rautatie Lahdenpohjaan aiwan tarpeettomasti ja hyödyttömästi. Kuin Lahden kylästä, jossa aiwan yhdessä ryhmässä asuu enemmän kuin 500 henkeä 40 tilalla, wiisi tietä sattuu yhteen, niin näyttää tämäkin seikka osoittawan, että kylä on etuisa pysähdys-paikaksi rautatiellä jos rautatie sitten Lahdesta rakennetaan Mäntsälän kautta tekeillä olewaan rauratiehen, eli Okeroisten ja Tennilän kylän kautta Kärkölään, Hausjärween ja Hämeenlinnaan. Minä luulen että J....s:kin myödyttää tämän, jos tarkemmin miettii asiata.