suomen_julkisia_sanomia
4.7.1859 nro 49 s. 6

Alamainen kertomus, mihin päätökseen on tultu, syitä kalain wähenemiseen Suomessa ja sen estämisen keinoja tutkittaissa, kuin myöskin esitys kalain wiljelemiseen.
---
Äsken mainitussa paikassa erisin minä Saimaasta ja käwin tutkimaan Päijänteen wesiä. Tämä järwi ei ylimalkaansa näytä olewan niin kalainen kuin Saima, mutta antaa kumminki, erinomattain jos kalastaminen tapahtuu järjellisemmästi ja lainmukaisemmesti kuin tähän asti, kylläksi ruokakalaa läheisillensä asukkaille. Paikkapaikoin pidetään Päijänteen wesistöä kuitenki wielä kalarikkaana, niinkuin esimerkiksi Wiitasaaren wesiä ja sen jälkeen Wesijärweä. Wiimeksi mainittu järwi on Päijänteen wesistössä yhtä, kuin Puruwesi Saiman wesikunnassa. Kaikki Wesijärwestä pyydetyt kalat owat parempia ja lihawampia kuin Päijänteessä, niinkuin esimerkiksi ankerias ja jonkun aikaa sitten ylen mainiona ollut Paimelan lahna. Tämän kalan kohta on omituinen. Sitä pyydettiin ennen, tahi paremmin sanoakseni, sillä oli kutupaikkansa Paimelan talon lahdessa. Järwien laskemiset owat aina kalan saalista wahingoittaneet, ja niinpä tääälläkin käwi. Kun Wesijärweä laskettiin, joka muistaakseni kahdesta tapahtui, ja jolloin Paimelan lahti lähes kuiwaksi käwi, katosi lahna koko niiltä tienoin, ja wasta wiime aikoina on hawaittu, sen hakeneen itsellensä uusia kutupaikkoja Wesijärwessä, mutta nyt ei sitä kentiesi enään löydy niin wiljalta, kuin ennen muinoin.