suomalainen
7.11.1892 nro 127 sivu 2

– Laiwaliike Wesijärwen kanawalla. Koska on luultawaa, että suuria wiljamääriä lähimmässä tulewaisuudessa tulee kuljetettawaksi Wesijärwen kanawan kautta, on senaatti käskenyt tie- ja wesirakennusten ylihallituksen niin kauwan kuin mahdollista ylläpitämään liikettä kanawalla, ja, jos kanawa aikaisin jäätyy, hankkimaan höyrylaiwan jään murtamista warten. Aikaisemmin on samanlainen käsky annettu Saimaan kanawan suhteen.


jyranko-2
15.11.1892 nro 92 sivu 2

– Jäänmurtaja Wesijärwelle. Waltion waroilla wuokrataan höyrylaiwa Haapakoski, kuuluwa Salwesenin toiminimelle Jywäskylässä, jäänmurtamiseen Wesijärwellä kolmen päiwän ajaksi, 500 m:kan korwausta wastaan päiwältä.
Jauholastit, joiden wielä pitäisi päästä Wesijärwen kautta, ehtinewät näinä kolmena päiwänä tehdä tuon matkan. – Hbl.