keski_suomi
16.4.1892 nro 46 sivu 2

Lisäys Päijänteen, Wesijärwen ja Ruotsalaisen wesillä matkustajien kulkuneuwoissa. Lahden laiwatelakalla parhaillaan walmistetaan entisestä kapteeni W. Ruthin omistamasta hinaaja-laiwasta nopeakulkuista ja kaikin puolin matkustajien mukawuuksia edustawaa matkustaja-höyrylaiwaa jo ensi kesäksi. Laiwa tulee lähtemään 3 kertaa wiikossa aamulla k:lo 7 ajoissa Heinolasta Kalkkisten ja Wääksyn kanawien kautta Lahteen Wesijärwen rautatieasemalle, johon se saapuu siksi, että matkustajat kerkeäwät itään päin menewään päiwäjunaan. Päiwäjunassa saapuneitten matkustajien kerittyä laiwaan lähtee se k:lo 2 Lahdesta Wääksyyn, Padasjoen ja Kellosalmen kautta Kuhmoisiin ja siitäkin ylemmäksi jos tarwitaan ja asianhaarat sen myöntäwät. Saman wäylänsä kulkee laiwa yhtä monta kertaa wiikossa päinwastoin. Jokaisella matkallansa saapuu se Wesijärwen asem. samalla ajalla ja lähtee samoin. Siis joka arkipäiwä saapuu laiwa päiwäjunalle Lahteen, toisena päiwänä Heinolasta ja toisena keski-Suomesta päin, sekä lähtee Lahdesta päiwäjunan jälestä, niinikään toisena päiwänä Heinolaan ja toisena keski-Suomeen.
Kun mainitulla wesistöllä ei tähän asti wielä yksikään laiwa ole wuorojansa sillä tawoin asettanut, tulee tämän uuden matkustajalaiwan kautta matkustajille hywin edullinen lisäys näitten wesien kulkuneuwoissa. Ei tarwitse wiipyä Lahdessa eikä aina yöllä Lahdesta laiwan lähteä, kuten tähän asti on ollut pakko thedä. Pääkaupungissa, Tampereella ja Hämeenlinnan ilmestywät sanomalehdet woiwat tämän laiwan mukana saapua tilaajilleen samana päiwänä, jos waan tilaajat niin tahtowat asiansa walwoa, että tähän laiwaan ne toimittawat. Asikkalalaiset tulisiwat siten joka päiwä saamaan lehtensä samana päiwänä kuin ilmestywätkin ja toiset poikkeuspaikat joka toinen päiwä.
Tämä uusi laiwa tulee warustettawaksi niin, että etukannella matkustavatkin pääsewät sateen suojaan. Peräkansia tulee kokonaan katettu ja runsailla akkunoilla hauskasti walaistu. Laiwa alkaa kulkunsa jo kesäkuun alussa, jos waan jäät siksi lähtewät. Laiwan nimi ilmaistaan wasta kun se on walmis.
On wielä erittäin huomautettawa, että tuo uuteen tapaan kulkuwuoronsa järjestänyt laiwa tulee suureksi eduksi Heinolan uudelle kylpylaitokselle. Jos ”Heinola” niminen höyrylaiwa ja tämä uusi sattuwat soweliaalla tawalla sowittamaan wuoronsa, tulee Heinolaan melkein jokapäiwäinen laiwan tulo- ja lähtö-aika. Siten tulee Heinola jokapäiwäiseen yhteyteen muun maailman kanssa. – U.S.

keski_suomi
25.6.1862 nro 75 sivu 2

– ”Päijänne” laiwa ei wielä woi alkaa warsinaisia wuoroja tekemään, koskei ole tarkastuksessa hywäksytty. Syynä lienee se, kertoo ”Jyränkö”, ettei laiwalla ole tutkinnon suorittanutta kapteenia.