hamalainen

30.3.1860 nro 13

Kotimaalta.
Talvi ja kewä taistelewat, mutta kewäkullan woimat owat suuremmat. Eilän ja entispäiwänäkin koetti talwi wielä lähetellä jälkijoukkojansa sotaan, vaan ei mitään auttanut; ei nyt auta enää lumikaan. Menneenä sunnuntaina ammuttiin ensimmäinen leiwonen ja arwellaan että se jo pari päiwää ennen oli näillä paikkakunnilla.
– Hämeessä aiwotuita uusia yhdistyksiä on ehdotettu erittäin kolme, nimittäin kaiwanto Päijänen ja Sääksmäen järwien wälillä, sekä rautatie, joko Hämeenlinnasta Anianpeltoon taikka Riihimäestä Lahteen. - Kaiwanto tulisi kulkemaan Isosalmesta, Niemenlahteen ja Harmoistenkoiwun lahteen, siitä Lummeneen, poikki Kunnatointaipaleen, Wehkajärween, Taustianjärween, Lemojärween ja Pajulanjärwen, Toholammin taipaleen poikki Toholampeen, Orawaisten taipaleen poikki Kuhmajärwwen, Koiwistontaipaleen poikki Terwaniemenselkään Längelmäveteen, Kaiwantoon, Roineen, Opiankosken ja Walkiakosken ohitse Saukonlahteen Sääksmäellä. Tämä kaiwamismatka olisi 88 wirstaa, joista 66 järwiä, waikka nekin monasti owat matalat ja sywennettäwät. Kulungit tästä kaiwantotyöstä olisiwat 2,800,000 ruplaa. – Rautatie on ehdotettu Hämeenlinnan ja Anianpellon wälillä kulkemaan seuraawaisesti:
Wesijärven rannasta wasemmalla puolella Wääksyä pitkin pohjoista Wesijärvenrantaa Mattilan talon kautta, Hillilän kylän pohjoispuolelta Hillilän ja Kurhilan wälitse, pohjoispuolella Pukaran järweä, Kajan ja Paawolan taloin wälitse, itäpuolella Suppointa, etelän puolella Maanselän ja Wääräkiwen torppia sekä Ylänen ja Juttilan kyliä, eteläpuolella Turholaa ja Kastilaa, pohjoispuolella Wilkkilän kylää, pohjoispäitse Hietoisten järweä, etelän puolella Lammin kirkkoa, Tanttilan ja Syrjäntaan kyläin peltojen läpitse, länsipuolella Laakkolan kylää Teuroisten myllyn ohitse; pohjoispuolelta ympäri Heinäkankaan kylän, Kankaan järwen läpitse, pohjoispuolella Wesilampea, eteläpuolella Matkolampea ja Kruunun myllyä, Katuman järwen pohjoispään ohitse eteläpuolella Idänpään ja Hätilän mäkiä Hämeenlinnan rautatien asemalle, joka tehdään pohjoispuolella sitä maantietä, joka nyt kaupungista saattaa Hätilään. Tämän tien pituus tulisi olemaan 63 wirstaa ja tekokustannus 1,500,000 ruplaa. – Rautatie on myös ehdotettu Lahden kylästä Wesijärwen etelärannalta Kauppilan talon ohitse, Hankaan eteläpuolitse Hahmajärwen pohjoispäähän, sen järwen ylitse Heinäsuon ja Ewentosuon läpitse poikin waltamaantietä Helsingistä Jywäskylään noin 5 wirstaa Kärkölän kirkosta etelään käsin, Walkjärwen etelärantaan, Ojalan ja Loppilan peltojen läpitse, Pursijärween Nummelan ja Järwelän talojen wälitse, Torhalan ja Oisten kyläin länsipuolta myöten, Hausjärwen itärantaa pitkin ja siitä soitten ja korpien läpitse Riihimäelle. Poikin waltamaantietä Helsingin ja Hämeenlinnan wälillä tulisi tämä tie käymään 1 1/2 wirstaa etelään Hikiän kestikiewarista. Lahden ja Riihimäen wäliä olisi näin 53 wirstaa. Wääksyn kaiwanto sekä sivutie Wesijärwelle 4 wirstaa ja koko tämä tie on ehdotettu maksamaan 1,500,500. Rautateiden maksoarwio on laskettu sen mukaan mitä tekeillä olewa rautatie nyt näkyy maksawan.