suomalainen_wirallinen_lehti
2.7.1867 nro53 sivu 5

Wuodentulo Hämeenlinnan läänissä (kertomus annettu kesäkuun 20 p:nä). Kun suiskylwä tapahtui wiime syksynä sateisella ilmalla ja siitä syystä myöhästyi monessa paikoin, erwät oraat päässeet warmistumaan niin että ne oliaiwat woineet kärsiä kylmän talwen ja myöhäisen kewään waikutuksia, josta syystä ruisoraat tänä kewäänä owatki usiammin paikoin hywin harwanlaiset jopa peräti kadonneeksi. Yhä kestäwän kylmän ja sateisen ilman tähden iwat oraat yleiseen niin huonot, ettei niistä woi toiwoa tawallista satoakaan saati sen walmistumista niin aikaiseen, että siemeniä saataisiin syyskylwöön. Sama on nisun laita, jota läänissä kuitenkin wähän wiljellään.
- - -
Kuwernöörin käydessä äsken wirkamatkalla Asikkalan ja Hollolan pitäjissä, missä leiwänaineesta pelättiin puutetta, oliwat ruis-oraat yleiseen huonot ja paikottain peräti nousemattaki, jonkatähden monta ruispeltoa on kynnetty uudestaan ja ohria siihen kylwetty. Näissä pitäjissä oli leiwänaine yhteiseltä kansalta peräti loppunut, niin ettei se omillaan tule toimeen leikkuuseen asti. Hartaasti odotetaan siis jostakin suurempaa yhteistä työtä, joka woisi antaa työnansiota irtaimelle wäestölle.