suomalainen_wirallinen_lehti
22.10.1867 nro 85 sivu 2

Hämeenlinnan läänin kuwernöörin kolmas alamainen kertomus wuodentulosta läänissä, lokakuun 8 p:ltä, kuuluu näin:
Rukiiden sato, joiden edistystä ja walmistumista wiiwytti tuo haitallinen kewät sekä kylmä ja sateinen ilma kesällä ja joita siitä syystä ei woitu korjata ennenkuin lopulla elokuuta ja syyskuun alussa, ei ole missään läänissä tullut keskinkertaista paremmaksi. Ainoastaan Jämsän ja Längelmäne pitäjissä on keskinkertainen tulo niistä saatu, jota wastoin muissa osissa lääniä ei ole saatu muuta kuin toinen tai kolmas jywä ja siis katowuosi tullut. Samoin owat nisutkin antaneet keskinkertaista wähemmän ja muutamissa paikoin ainoastaan siemenet.
- - -
Olempa kuitenkin – siihen katsoen että Teidän Keisarillisen Majesteetinne Senaatin aikomat yhteiset työt tässä läänissä owat ehdotetut länsi-osaan lääniä, mutta läänin itä-pitäjissä katowuosi on ollut rukiista sekä ohrista ja kaurasato on keskinkertaista huonompi, jonkatähden suurempi puute työansiosta sielläkin ilmaantunee, – pitänyt welwollisuutenani alamaisesti tarkkauttaa että, jos mitään rautatientyötä, joka koskisi tähän osaan lääniä, ei alotettaisi ensitulewana talwena tai kewännä, ehdotettu kanawatyö Asikkalan pitäjässä Päijänteen ja Wesijärwen wälillä, samassa kuin semmoinen kanawa walmistaisi yhdistystä tulewan rautatien kanssa, antaisi tilaisuutta työhön tämän paikkakunnan tilattomalla wäestölle. Samoin luulen minä pitäwäni alamaiesti esitellä, että jos kruunu lunaistaisi talletetut wiinanpolttokalut tässäkin läänissä, tämmöisten kalujen omistajat saisiwat waroja leiwän hankintaan ja kruununwerojen maksoon.