kansan_lehti
8.8.1868 nro 32 sivu 1

Kotimaalta.
Jywäskylän kaupunnista, Warma tieto on saatu että kaiwanto Päijäneen ja Wesiärwen välille kohta tulee tehtäwäksi. Alkutoimia warten on siihen määrätty wiisikymmetä tuhatta (50,000) markkaa. Tämä kaiwanto, jota ikäwällä kauwan jo on odotettu, tulee waikuttamaan suuresti koko Keski-Sumen oloihin ja niiden edistymiseen. Kaiwanto kun walmistuu, pääsewät Päijäneen wesikunnan rantalaiset weneillä ja laiwoilla aina Lahteen asti Hollolassa. Siitä on maa-matka likimmäisiin meri-kaupunkiloihin suhteellisen lyhyt. Tästä työstä waluu sanomaton hyöty tälle meidänkin kaupunnille; sillä tawaroita kulettaissa tulee meri-matka aina helpommaksi kuin maa-matka. Wesijärwen pinta sanotaan olewan 10 jalkaa eli 5 kyynärää ylempänä Päijäneen pintaa. Sen wuoksi on wältteeton tehdä kaiwantoon sulkulaitos, jonka kautta laiwat ja muut purret pääsewät kulkemaan edes-takasin.